Weiqun Xu
First name(s): Weiqun
Last name(s): Xu

Publications of Weiqun Xu
2002
Weiqun Xu, Bo. Xu, Taiyi Huang and Xia Hairong, Bridging the Gap Between Dialogue Management and Dialogue Models, in: Proc. of the Third SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue, 2002