S. M. Seitz
First name(s): S. M.
Last name(s): Seitz