S. Koshizuka
First name(s): S.
Last name(s): Koshizuka